Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Op wat waarschijnlijk de heetste en broeierigste maandag van het jaar was, hadden meer dan 70 liefhebbers (waaronder 68 leden) van de Drentsche Patrijshond toch de moeite genomen om in Woudenberg de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Anders dan andere jaren zat iedereen vooral aan het water en werd de koffie zo ongeveer overgeslagen.

Prijzen

Om 19:30 begon de vergadering met het welkom door voorzitter Marc Massaar van Schaik. Direct daarna volgde, samen met de voorzitter van de Gebruikshondencommissie Olaf Geerse, de traditionele uitreiking van de verschillende prijzen voor de voorjagers en hun Drenten. Twee prijzen (de Bircmedeprijs en de Wind en Veer bokaal) werden dit jaar niet uitgereikt doordat er zowel in het voorjaar als najaar van de novice klasse zich geen Drentsche Patrijshond wist te kwalificeren.

Nadat iedere winnaar de prijs, de bos bloemen en (facultatief) een zoen van de voorzitter hadden gekregen en door fotograaf Rob vd Meer waren vereeuwigd, kon verder gegaan worden met het volgende punt: de notulen van de vorige ALV.

Dit verplichte en saaie onderdeel was niet meer dan een hamerstuk: geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd.

Ingekomen mededelingen

Dan de ingekomen mededelingen.

Royement

Als eerste kwam de zaak Jan Faes aan de beurt. Hoewel Jan ongetwijfeld een groot hart heeft voor de Drent, was zijn manier van publiek optreden de laatste jaren een reden voor et bestuur om eens serieus met hem te gaan praten: “kan het nu niet anders gebracht worden en waarom moet je dit altijd zo publiek neerzetten”. Een en ander heeft ertoe geleid dat, na een groot aantal waarschuwingen, het bestuur uiteindelijk niet anders kon doen dan Jan Faes voordragen voor royering. Op de ALV was er niemand die het daarmee oneens was zodat de vereniging vanaf dat moment een lid minder heeft. Jammer dat dat zo gegaan is.

Ledenadministrateur

De ledenadministrateur van de VDPH Tjark Nap heeft aangegeven dat hij na 2½ jaar jaar het stokje graag wil overdragen. Uiterlijk In het voorjaar van 2018 wil hij zijn functie neerleggen. Het bestuur vraagt de leden dan ook om goed rond te kijken naar iemand die dit o zo belangrijke werk wil overnemen. Immers, zonder een goede ledenadministratie draait geen enkele vereniging goed.

Lustrum

Volgend jaar bestaat de vereniging alweer 70 jaar: een mooie leeftijd die niet ongemerkt voorbij kan gaan. De lustrumcommissie heeft echter besloten er niet een heel groot festijn van te maken: dat wordt bewaard voor over 5 jaar wanneer de vereniging 75 jaar bestaat. Om dat straks goed te vieren, wordt nu jaarlijks €1000 gespaard. Aan het 70-jarig bestaan zal wel aandacht worden gegeven door middel van een jubileumclubmatch.

Drentsche Kei

De Drentsche Kei is een prijs die al jaren niet meer wordt uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor de beste Drentsche Patrijshond op de Apporteerveldwedstrijd ter Drijfjacht. O.a. een afname in het type wedstrijd en een gebrek aan Drentsche Patrijshonden die aan de eisen hebben voldaan zorgt ervoor dat deze de afgelopen jaren niet uitgereikt is. Er zal daarom dan ook gekeken worden of de eisen aan de moderne tijd kunnen worden aangepast.

Samenwerking met de Club

De afgelopen tijd leek de samenwerking met de “Drenten Club” goed te verlopen maar om de een of andere reden is er de klad in gekomen zoals berichten op Social Media (voor Facebook) duidelijk maken. Jammer, maar zo gaat dat soms. Besloten is om nog wel dit jaar bij het keurmeesterexamen samen te werken, maar de overige initiatieven even stil te zetten. Hopelijk komt daar dan weer snel verandering in.

Enquête

Een paar weken geleden werd in de nieuwsbrief bekend gemaakt dat er een enquête zou komen over een aantal voor de Drent en de vereniging belangrijke onderwerpen. Hoe kijken de leden (en ook niet-leden) aan tegen….., Wat kan er beter…. Zou je graag zien dat ……

Koert Boelee en zijn twee kompanen Ronald en Irene hebben een mooie enquête samengesteld die de afgelopen weken al door meer dan 200 mensen is ingevuld. In de ALV kreeg Koert een kwartiertje spreektijd om de resultaten, gebaseerd op de eerste 180 reacties, toe te lichten. Meer hierover in een apart stukje, maar wat hier beslist gemeld moet worden is dat het goed is te zien dat er al 1180 toelichtingen zijn ingevuld. Toelichtingen zijn vrije velden waarin mensen van alles kunnen invoeren. Volgens Boelee ging het van enkele steekwoorden naar halve epistels en het is goed te zien dat zovelen de moeite hebben genomen dit te doen. Ook bleken er 84 mensen te hebben aangegeven dat ze op een of andere manier willen helpen bij verschillende activiteiten van de vereniging.

Financiële paragraaf

Weer een saai onderdeel: de cijfertjes L. Penningmeester Fred van der Meulen las de cijfers zoals gepubliceerd op de website voor en maakte duidelijk dat het de goede kant op gaat. Mede door een aantal op tijd genomen beslissingen (o.a. van twee naar een fokdag, Kampioensclubmatch naar Dieren, van 6 naar 5 OD’s per jaar) bleven de uitgaven binnen de begroting waardoor het eigen vermogen een klein beetje kon groeien: een mooi resultaat in deze tijd.

Kascommissie

Een onderdeel van het financiële ritueel is het dechargeren van het bestuur. De kascommissie (Jorden de Boer en Wim van Essen) hadden de financiële stukken van de penningmeester nauwkeurig bekeken en waren tot de conclusie gekomen dat alles klopte. Daarmee werd het bestuur gedechargeerd. Omdat Jorden stopt met de kascommissie was het nodig een nieuw reserve-lid te benoemen. Richard Tiemeijer bood zich aan en zal dus komen jaar als achterwacht fungeren.

Samenstelling bestuur

Een belangrijk onderdeel is natuurlijk de samenstelling van het bestuur. Hanneke Alberts moest statutair aftreden en was niet meer herkiesbaar, Ans Sportel moest ook aftreden maar was wel herkiesbaar. Laetitia Boer tenslotte had zich kandidaat gesteld als bestuurslid met de taak de communicatie te gaan organiseren.

Stembriefjes werden uitgedeeld en (eindelijk) kon iedereen naar de bar voor een verfrissing want het begon ondertussen op een sauna te lijken.

Na de pauze en het tellen van de stemmen, bleek dat Ans Sportel (64 voor, 3 tegen, geen onthoudingen) herkozen was en dat Laetitia (47 voor, 13 tegen, 7 onthoudingen) het nieuwe bestuurslid werd.

Maar Hanneke kon na 10-jaar bestuurslidmaatschap natuurlijk niet zomaar weglopen. Marc hield een mooie toespraak waarin hij refereerde aan de intense samenwerking van de afgelopen jaren. Hij zou zijn rechterhand nog gaan missen, zoals hijzelf aangaf. Een mooie bos bloemen en een mooi cadeau: een bronzen beeldje bij kunstenaar Hugo Stempher van een van haar eigen honden.

Hanneke hield het kort: op de haar kenmerkende wijze gaf ze aan het met erg veel plezier te hebben gedaan, maar dat het lopen steeds moeilijker werd en dat het werk z’n tol begon te eisen. En iedereen bedankt, en ik blijf actief. En daarmee kwam er een einde aan 10-jaar bestuurslidmaatschap. Wij (de redactie) zullen haar als bestuur afgevaardigde, nog gaan missen!

Werkgroep DNA

Door alle commotie rond de gezondheid van de Drent, werd vorig jaar besloten een samenwerking met de Universiteit van Gent aan te gaan. De VDPH zou helpen bij het verzamelen van bloedstalen van Drenten voor het onderzoek naar een mogelijk epilepsie-gen bij de Drent. Hiervoor werd de een werkgroep opgericht. Een werkgroep moet een reglement hebben en dat werd hier op de ALV gepresenteerd. Zoal verwacht werd dat zonder bezwaar aan genomen.

Daarna nam de voorzitter van de werkgroep Sieka Knol het woord. Ze gaf aan dat er veel gedaan was, dat het soms moeilijk was om de juiste combinatie Drenten te vinden. Bij Drenten zie je de epilepsie pas op latere leeftijd waardoor de kans groot is dat een van de ouderdieren reeds is overleden. Ook vertelde ze dat de werkgroep hard bezig is met het organiseren van prikpunten: plekken waar dierenartsen bloed van Drenten kunnen afnemen om dat op de juiste wijze naar Gent te sturen. Wat duidelijk werd, was dat de werkgroep nog wel wat aan de communicatie kan doen. Ze doen veel maar niemand weet het en dat is jammer.

Fokreglement

Een zeer belangrijk onderdeel van de ALV was de vaststelling van enkele aanpassingen in het Verenigings Fokreglement (VFR). De voorzitter van de fokbeleidscommissie Jorden de Boer legde uit waarom ze bepaalde zaken wilde aanpassen.

Het eerste punt was dat fokcombinaties die zouden resulteren in een inteeltcoëfficiënt van 21% of hoger, niet meer wilde toestaan. Dit lag gevoelig en veel sprekers gaven aan dat ze het streven een goed idee vonden maar dat een verbod ze te ver ging. Want heel soms, was een bepaalde combinatie juist wel goed. Dit werd door Jorden beaamd maar de suggestie om het verbod te veranderen in een “streven naar” vond hij niet passen. Een reglement bestaat uit regels en niet uit wensen of aanbevelingen: en daar had hij dan weer een punt. Ook de zinssnede om het te verbieden en slechts na toestemming van experts werd door hem ontraden. De fokbeleidscommissie zou dan weer een fokadviescommissie worden die de bevoegdheid zou krijgen combinaties wel/niet goed te keuren. En daar was een aantal jaren geleden juist van af gestapt. Moeilijk! Het punt (2.2) werd in stemming gebracht en met 26 voor, 27 tegen en 10 onthoudingen niet goedgekeurd.

De overige aanpassingen werden wel door een grote meerderheid aangenomen.

Afsluiting

De gemoederen waren behoorlijk verhit geraakt (het was ook erg warm) en na de rondvraag werd de ALV-2017 afgesloten en kon iedereen eindelijk weer een verfrissing nemen of naar de ondertussen iets afgekoelde buitenlucht ontsnappen.

Persoonlijke Impressie

De ALV was weer interessant hoewel er ook wel behoorlijk veel ietwat saaie onderdelen in zaten. Er was een laptop en beamer aanwezig die door de enquêtecommissie en de Fokbeleidscommissie werden gebruikt maar niet door het bestuur. En dat is jammer, want zaken zoals het financiële verslag, de prognoses en de begroting zouden juist veel baat gehad hebben bij een ietwat levendiger presentatie. Nu bleef het bij luisteren naar een reeks voorgelezen cijfers. Ook de presentatie van de jaarverslagen van de verschillende commissies kan wel wat levendiger. De verschillende commissies besteden behoorlijk veel werk aan hun jaarverslagen maar daarvan vindt je niets terug op de ALV. Het blijft bij: iedereen akkoord met jaarverslag X en dat is het. Waarom niet een lid per commissie naar voren halen die dan een korte samenvatting geeft van hetgeen er het afgelopen jaar gebeurd is, de veranderingen die hebben plaatsgevonden en de ontwikkelingen voor het komend jaar. Daarmee betrek je de leden veel meer bij het werk van de commissies en geef je een goed beeld van wat er allemaal gebeurd. Doe je dat ook nog met een beeld en PowerPointpresentatie, dan kweek je vanzelf meer interesse van de leden in het nuttige, maar nu dikwijls onzichtbare, werk van al die commissies.

 

Redactie Onze Drent

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden