Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Beste leden,

CoronaIn de recente VDPH-Nieuwsbrief stond de mededeling dat de Fokdag dit jaar (2020) niet door zou  gaan. Dit was zeker geen eenvoudig besluit en we willen dan ook graag een aantal overwegingen die hierbij aan de orde zijn geweest met jullie delen.

Allereerst hebben we de oorspronkelijke Fokdag van 28 maart, midden in de Corona-beperkingen, verplaatst naar september, met als motivatie de toen beschikbare informatie over COVID-19 en in reactie hierop de maatregelen van de overheid.

Medio juni hebben we het definitieve besluit genomen dat de Fokdag 2020 zal vervallen, gebaseerd op wat toen de richtlijnen van de overheid waren. Ook met de huidige, versoepelde richtlijnen per 1 juli, is het organiseren van evenementen niet eenvoudig: noch in een binnen- noch in een buitenruimte. 

Een aantal factoren speelt hierin mee.

 • Ten eerste hebben we als Vereniging de belangrijke verantwoordelijkheid dat we op de locatie van de Fokdag de condities moeten scheppen dat alle aanwezigen zich goed kunnen houden aan de "Social Distance" (1.5 meter regel) en hygiëne-regels, die onverkort van kracht zijn. Degenen die al aan eerdere Fokdagen hebben deelgenomen, zullen zich realiseren dat dit zeker niet gemakkelijk is; denk alleen al aan de terugkoppeling van de keurmeester na afloop aan de fokker en de eigenaren. Altijd een belangrijk moment, maar als iedereen dan 1.5 meter uit elkaar moet staan? Komt de boodschap dan nog over en houden we altijd afstand? En wat als iemand dat niet doet?
  Ook moeten we als Vereniging voldoende beschermende maatregelen nemen voor alle vrijwilligers en deelnemers! In beide groepen zitten bij de VDPH mensen die in de risico categorie vallen.
 • Ten tweede geldt dat de keurmeesters werken onder auspiciën van de Raad van Beheer en die heeft alle activiteiten m.b.t. keuringen opgeschort tot tenminste 1 september. Hoe dat zich verder ontwikkelt en wanneer dat beleid wijzigt, is nog onzeker. Denk daarbij aan de situatie hoe een keurmeester dicht bij een hond kan komen als deze is aangelijnd en door zijn eigenaar wordt voorgebracht. Dt gaat zeker niet met een lijn van > 1.5 meter.
 • Ten derde is er door de dierenarts in een protocol aangegeven hoe het oogonderzoek moet plaatsvinden. Daarbij moet gegarandeerd worden dat de mensen die hem/haar assisteren, bewezen COVID-19 vrij zijn. We moeten hiervoor de aangestelde vrijwilligers vooraf laten testen. De hond moet vervolgens naar een aparte ruimte worden gebracht waar eigenaar niet bij mag zijn. Al met al dus erg complex.
 • Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden, dat alle vrijwilligers, fokkers, eigenaren, en keurmeesters zich voldoende veilig voelen om op een Fokdag te komen. Er zijn (ook nu nog) voldoende redenen waarom mensen besluiten nog even niet aan evenementen deel te nemen en dat is meer dan hun goed recht. 
  Een Fokdag, met de gehele organisatie van dien, opzetten voor mogelijk een beperkt aantal en mogelijk ook incomplete nesten, lijkt ons niet de bedoeling.

Kortom
Het goed organiseren van een Fokdag vraagt zonder Corona-maatregelen al zo veel voorbereiding en inzet van veel verschillende mensen, dat het met in acht name van de hierboven geschetste maatregelen een praktisch ondoenlijke zaak wordt. Je moet tijdig de voorbereiding opstarten, want daarmee kun je niet wachten tot augustus, in de hoop dat de regels worden aangepast. In deze fase van de COVID-19 periode moet je als Vereniging keuzes maken en besluiten nemen op basis van de informatie, de richtlijnen en het perspectief, die op dit moment beschikbaar zijn. 

Hoe nu verder?

Alle fokkers die zijn uitgenodigd voor 2020 krijgen het verzoek of ze in 2021 alsnog met hun combinatie en nest op een Fokdag willen komen. Mede gebaseerd op de respons zullen we in 2021 één of twee Fokdagen organiseren in de periode maart - mei 2021.

De organisatie van de Fokdagen en ook van de Clubmatch vragen om een goede voorbereiding en dat is een flinke taak. Met de huidige Corona-maatregelen vergt die voorbereiding nog meer tijd en aandacht. Bovendien bestaat vanaf volgend jaar de Evenementen Commissie nog uit slechts twee personen, wat volstrekt onvoldoende is om deze evenementen te kunnen organiseren. Bij deze dan ook een dringende oproep om er eens over na te denken om of de EVC te versterken of op z’n minst te willen helpen bij de organisatie van de Fokdag(en) en Clubmatch, iets voor u kan zijn. Neem gerust contact op met ondergetekende.

Dit is waar we nu met elkaar als Vereniging en drentenliefhebbers staan. Het is nog allemaal koffiedik kijken hoe het er over een paar maanden voorstaat. We hopen uiteraard op het beste, maar terugkerende uitbraken en aanscherping van maatregelen zijn helaas zeker niet uitgesloten.

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden