• Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Aanwezige bestuursleden: de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter), mevrouw J.H. Alberts-Oets (secretaris), mevrouw A. Sportel-Roeland en de heren H. Hilkens en F. van der Meulen (penningmeester).

Leden afwezig met kennisgeving (zie agendapunt 1): de heer T. Nap, mevrouw T. Key, mevrouw J. Offereins, mevrouw M. de Raad-Hemminga, de heer en mevrouw J. en M. Huijsing, de heer K. de Vries, de heer P. Doderer, de heer G. en mevrouw G. Paardekoper, mevrouw R. Harmsen, mevrouw M. van Hoef, de heer A. Broekman en mevrouw I. Sportel.

 1. Opening
 • De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen hartelijk welkom.
 • De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen.
 • Er zijn bij de opening 68 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig.
 • In het afgelopen jaar zijn 4 leden overleden, te weten mevrouw Willemsen en de heren J. Drent, A.E. Van Oenen en J. Bredewout. Er wordt een minuut stilte gehouden.

           Uitreiking van:

 • de J.F. van Hogendorp Wisseltrofee
  De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende trofeeën.
  De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2016 is gewonnen door Fleur van ’t Hoage Gors van mevrouw N. Visbeen met totaal 24 punten.
  De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, worden gewonnen door de beste allround Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar. De hond moet op de volgende drie onderdelen punten hebben behaald: 1) het exterieur; 2) prestaties op het werk voor het schot; 3) prestaties op het werk na het schot.
 • de Perdix prijs
  De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2016 gaat naar Lente van ’t Polderdijkje van de heer J. Mastenbroek met de kwalificatie 2 keer 2 Zeer Goed.
 • Van Wind en Veer Bokaal
  De Van Wind en Veer Bokaal: voor de beste Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Novice klasse 2016 wordt dit jaar niet uitgereikt. Deze Bokaal is in 2015 aangeboden door dhr. H. Companjen als blijk van waardering voor zijn erelidmaatschap. Deze prijs is in 2015 gewonnen door M. Atema en in 2106 door N. Visbeen.
 • de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee
  De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse 2016 is behaald door de heer H. Verhaar met Emma van ’t Voornsche Landt met 2e Zeer Goed en 1ste Goed.
 • De Suze Markvoort Beker
  De Suze Markvoortbeker: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2016 is gewonnen door Lente van ‘t Polderdijkje van de heer J. Mastenbroek met de kwalificatie 2 keer 1e Zeer Goed en 1e Goed.
 • de Van Bircmedeprijs
  De Van Bircmedeprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden Noviceklasse 2016 wordt dit jaar niet uitgereikt.
 • de Nimrodprijs
  De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden Openklasse 2016 is behaald door Aram v. ’t Arrêt van de heer P. Doderer met de kwalificatie 1e Zeer Goed en 2e De heer Doderer is helaas niet aanwezig en zal deze de prijs op een later moment in ontvangst nemen.
 • de Mariënwaerdt Wisselbeker
  De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste Drentsche Patrijshond op de SJP van 25 juli 2016, georganiseerd door de Vereniging de Drentsche Patrijshond, is behaald door de heer R. Poncelet met Jeuris Jiba van Hermesheem met 94 punten. De beker is reeds in een eerder stadium uitgereikt.
 • Clubmatch 2017
  De winnaar van de Clubmatch 2017 en Beste Reu was Dexter Sanne van Drienermarke. Beste Teef was Benthe Djenna van Drienermarke. Beide honden zijn in eigendom van de heer H. en mevrouw E. Bösing, die daarmee een unieke presentatie hebben neergezet en een supermooi en emotioneel moment hadden memoreert de voorzitter.
 1. Notulen van de vergadering van 13 juni 2016
  De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Het bestuur heeft de heer J. Faes een brief gestuurd met de opzegging van het lidmaatschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten. Van de heer Faes is een korte reactie ontvangen, maar geen formeel bezwaar. Daarmee maakt de heer Faes geen gebruik van de mogelijkheid om formeel beroep aan te tekenen en is zijn lidmaatschap omgezet in een ontzetting. De stukken liggen ter inzage en de voorzitter geeft aan, dat het geen lichtvoetig besluit was.
 • De heer T. Nap stopt per maart 2018 met de ledenadministratie en het bestuur is op zoek naar een opvolger. Het bestuur bedankt de heer Nap voor zijn inzet en tijd en is hem zeer erkentelijk, ook voor de ruime periode tot de beëindiging van de functie en verzoekt kandidaten zich te melden. Zo kunnen we ook een goede overdracht doen. De voorzitter merkt op, dat het een zelfstandige functie is en de mogelijkheid bestaat om de werkzaamheden op zelf gekozen tijdstippen te doen.
 • Na contact met een aantal leden, heeft het bestuur besloten om een wijziging aan te brengen met betrekking tot het 70-jarig lustrum in 2018. In 2018 wordt nu een feestelijke kampioenschapsclubmatch Met een kleine lustrumcommissie zal extra cachet worden gegeven aan deze dag, die naar alle waarschijnlijkheid weer in Dieren zal plaatsvinden. Het 75-jarig bestaan in 2023 zal dan, als echt jubileum,  met een grootsere opzet worden gevierd. Degene die in 2018 de organisatie ter hand zullen nemen, zijn in willekeurige volgorde de dames L. Punselie, J. Broekman, M. de Boer, A. Rap en B. Groen. De GBC zal verzocht worden om ook een inbreng te leveren.
 • Omtrent de uitreiking van de prijs De Drentse Kei is het bestuur in overleg met de heer E. en mevrouw I. Gimbrère om de reglementen zodanig vorm te geven , zodat de prijs ook daadwerkelijk weer uitgereikt kan gaan worden; passend binnen de bredere doelstelling die de schenkers hieraan willen geven.
 • Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering is het punt omtrent de gebruikshondenverklaring ter sprake geweest. Er is toen gesproken over de inconsequentie van de regelgeving en de voorzitter verwijst daarvoor naar de notulen van de betreffende vergadering. Tijdens deze behandeling werd de heer H. Bösing onaangenaam verrast door de situatie dat hij daar ook in werd genoemd. Waar het om gaat is, dat er een inconsequentie zit in de regelgeving van de FCI en de Raad van Beheer. Er is geen sprake van een verwijt naar de heer H. Bösing dat hij op incorrecte wijze heeft gehandeld. Hij heeft conform de spelregels de punten behaald; daar kan geen enkele discussie over zijn. De kans, dat er, op basis van de inbreng van het bestuur, bij de RvB iets zal veranderen, is ook zeer   Maar het bestuur zal afwegen hoeveel tijd en energie men daarin zal willen steken.
 • Het bestuur van de VDP heeft een reactie gegeven op berichten die op social media zijn verschenen, mede  naar aanleiding van een bericht van het bestuur van de DPHCN op hun website en facebookpagina.. Een en ander ligt ter inzage bij deze vergadering. De constatering voor ons is dat, op dit moment,  de DHPCN alleen nog  wil samenwerken in het kader van het lopende keurmeester examen, maar dat men andere initiatieven niet verder samen wil opzetten. . Het bestuur vindt dat jammer en beziet hoe men het contact nu verder ( zakelijk) kan vormgeven. . Het bestuur hoopt dat de DHPCN toch haar best zal doen om eigenaren over te halen om mee te doen aan het onafhankelijke epilepsie onderzoek van de Universiteit van Gent.
 • De voorzitter geeft het woord aan de heer K. Boelee, een van de leden van de werkgroep die zich bezighoudt met de enquête. De andere leden van de werkgroep zijn mevrouw I. van Hulzen en de heer R. Verhulst.
  De heer Boelee geeft een korte toelichting over de huidige stand van zaken. Vanuit de enquête heeft de voorzitter met diverse mensen persoonlijk contact gehad om hen te bedanken dat ze zich als mogelijke vrijwilliger voor het ras en de vereniging hebben aangemeld. De enquête is al door 200 mensen ingevuld waarbij er ook goed gebruik wordt gemaakt om een (uitgebreide) toelichting te geven. Vanuit de werkgroep gaat er maandelijks informatie naar het bestuur, die beslist over verdere  publicatie, o.a. via een nieuwsbrief.
  De voorzitter doet het verzoek om alsnog de enquête in te vullen. Hoe mee respons hoe beter we een feitelijk onderbouwd beeld krijgen wat de leden belangrijk vinden.
 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2016
  De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag, waaruit blijkt dat de kampioenschapsclubmatch een licht negatief saldo had maar minder dan begroot, en de fokdag een minder negatief saldo (1 fokdag) ; de kosten van Onze Drent zijn verlaagd, evenals de bestuurskosten omdat het bestuur via Skype heeft vergaderd. Daarmee is het jaar 2016 positief afgesloten.

  Er zijn verder geen vragen.
 1. Verslag van de kascontrolecommissie
 • De heren J. de Boer en W. van Essen hebben de kascontrolecommissie gevormd.
 • De heer Van Essen leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. Samenvattend luidt dit als volgt: De kascontrolecommissie heeft een controle op de financiële administratie over 2016 uitgevoerd, alle stukken zijn daarvoor ter beschikking gesteld. De kascontrolecommissie heeft steekproefsgewijs de boekingen gecontroleerd. De administratie was overzichtelijk en goed verzorgd, op alle vragen is door de penningmeester helder en duidelijk geantwoord.
 • De kascontrolecommissie concludeert, dat uit niets is gebleken dat de jaarrekening een onjuist of onvolledig beeld geeft van de financiën van de vereniging.
 • De kascontrolecommissie stelt dan ook voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
 • Er zijn geen vragen aan de kascontrolecommissie.
 1. Decharge bestuur
 • Het bestuur wordt unaniem en met applaus decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid over 2016.
 1. Verkiezing leden kascommissie en verkiezing reserve lid kascommissie
 • De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de heren J. de Boer en W. Van Essen. De heer M. Huisman is reserve lid. De heer de Boer is, cf. afspraak, aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar zoals hij op de vorige ALV al had aangekondigd. De voorzitter dankt de heer J. de Boer voor zijn inzet de afgelopen jaren in de kascommissie.
 • De voorzitter verzoekt om benoeming van een reserve lid kascontrolecommissie.
 • De heer R. Tiemeijer stelt zich beschikbaar als reserve lid.
 • De heren Huisman en Tiemeijer worden door de vergadering als zodanig benoemd.
 • De kascontrolecommissie bestaat voor het controlejaar 2017 uit de heren Van Essen, Huisman en reserve lid de heer Tiemeijer.
 1. Voortgang financieel jaar 2017
 • De penningmeester geeft aan, dat de tussentijdse cijfers er goed uitzien. De begrote bedragen van de contributies zullen waarschijnlijk  worden gehaald en de uitgaven van de kampioenschapsclubmatch en de fokdag zijn binnen de begroting gebleven. Naar verwachting zal 2017 positief worden afgesloten.
 • Mevrouw G. Pauw vraagt naar de kosten van het keurmeester examen (2017) die niet op de begroting staat. De voorzitter geeft aan, dat dit correct is. Deze begroting is in 2016 goedgekeurd en toen was er sprake van 1 examen in dat jaar en was geen 2de examen voorzien in 2017. De kosten hiervan zullen beperkt zijn omdat er alleen een examen zal zijn aangezien de kandidaten de lessen en proefexamen reeds gedaan hebben in 2016.
 • De heer J. de Boer wijst erop, dat ook de DNA Werkgroep niet in de begroting is opgenomen, terwijl de kosten naar verwachting van invloed op het resultaat zullen zijn. De penningmeester geeft aan dat er uitgegaan wordt van een budget van euro 600.
 • De heer R. van de Meer vraagt, of een effect op de begroting ontstaat gezien de wijziging van de aanpak van het jubileumjaar.
 • De penningmeester geeft aan, dat er voor het 75-jarig bestaan jaarlijks een bedrag van € 1000,- zal worden gereserveerd.
 • Er zijn geen verdere vragen.
 1. Vaststellen van de begroting 2018
 • De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting, waarbij hij opmerkt dat Onze Drent een keer minder zal verschijnen in 2018 en het bestuur nog bezig is met het combineren van de verzekeringen. Voor 2018 wordt een positief saldo begroot.
 • Er zijn geen vragen.
 • De vaststelling van de begroting 2018 wordt door de voorzitter in stemming gebracht.
 • Het voorstel wordt onder applaus unaniem aangenomen en daarmee is de begroting 2018 goedgekeurd.
 1. Jaarverslagen van bestuur en commissies
 2. Jaarverslag Bestuur
  Het verslag wordt vastgesteld.
 3. Jaarverslag Ledenadministratie

           Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag Registerbeheerder
  Het verslag wordt vastgesteld.
 2. Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
  Het verslag wordt vastgesteld.
 3. Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
  Het verslag wordt vastgesteld.
 4. Jaarverslag Fokaanvragen

           Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
  Het verslag wordt vastgesteld.
 2. Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)

           Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag Drentenwinkel

           Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag Redactiecommissie

           Het verslag wordt vastgesteld.


De voorzitter complimenteert de samenstellers van de jaarverslagen.

 

 1. Pauze

 

 1. Bestuursverkiezing

*        mw. Hanneke Alberts-Oets (aftredend en niet herkiesbaar)

*        mw. Ans Sportel-Roeland (aftredend en herkiesbaar)

*        mw. Laetitia Boer-Wolters als lid

De stemcommissie wordt gevormd door mevrouw S. Ooms, de heer M. van der Burg en mevrouw Y. Marjolee.

De heer Bösing verzoekt het aspirant bestuurslid om zich voor te stellen.

Mevrouw L. Boer-Wolters stelt zich voor.

De heer O. Geerse, namens de GBC, vraagt aan mevrouw Boer of zij morele bezwaren heeft tegen de jacht.

Mevrouw Boer geeft aan, geen morele bezwaren te hebben en zelf jachttraining met haar hond te doen. Zij wil helder, kort en duidelijk met respect voor iedereen communiceren.

Er zijn inmiddels 69 stemgerechtigde leden aanwezig en er wordt schriftelijk gestemd.

Nadat de stemcommissie de stemmen heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag bekend:

 • Mevrouw A. Sportel is herkozen met 64 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding.
 • Mevrouw L. Boer-Wolters is gekozen met 47 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 7 onthoudingen

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de benoemingen van de bestuursleden.

Vervolgens staat de voorzitter stil bij het afscheid als secretaris van mevrouw H. Alberts en dankt haar voor de prima samenwerking in de afgelopen 10 jaar! Marc blikt terug op een aantal gebeurtenissen en de uitgebreide ervaring en kennis die Hanneke heeft ingebracht in het Bestuur. Ook kan haar overleden man Leendert niet ongenoemd blijven, zeker in het eerste bestuursjaar waarin privé veel is gebeurd. De voorzitter overhandigt mevrouw Alberts een waarde cheque voor een bronzen sculptuur van Hugo Stempher en nodigt de aanwezigen uit om het bedrag verder aan te vullen.

Mevrouw Alberts geeft aan, dat zij het secretariaat 10 jaar lang met veel plezier heeft gedaan en op de achtergrond ook in de toekomst nog een bijdrage zal leveren. Zij bedankt iedereen voor de fijne samenwerking.

 1. Vaststelling Reglement Werkgroep DNA
 • Zoals bekend, is de werkgroep al gestart en moet een formele status verkrijgen door de goedkeuring van het reglement door de Algemene Ledenvergadering. Daardoor is het onderzoek van de Universiteit van Gent vastgesteld en kunnen ook initiatieven in het kader van andere  (vervolg)onderzoeken in overleg met het bestuur en na advies van de FBC plaatsvinden. Een en ander passend  binnen het gezondheidsbeleid van onze Vereniging.
 • De werkgroep bestaat uit de heer H. Hoek, mevrouw S. Knol, mevrouw J. Bustin, mevrouw A. Sportel en mevrouw J. Huijsing. De voorzitter van de VDP is eveneens lid van de werkgroep, omdat de werkgroep direct aan het bestuur rapporteert.
 • Er zijn geen vragen.
 • Het reglement wordt unaniem vastgesteld.
 1. Voortgang werkzaamheden Werkgroep DNA
 • Mevrouw S. Knol is aanwezig om vragen aan de werkgroep te beantwoorden.
 • Inge Hoekstra geeft aan, dat haar een tijd geleden is gevraagd om haar dierenarts te vragen mee te werken aan een priklocatie. Daarna is er geen verdere opvolging geweest zover zij weet.
 • Mevrouw Knol antwoordt, dat in eerste instantie  de werkgroep actief prikpunten heeft benaderd, maar er was op dat moment nog niet volledig duidelijk welke honden  (en dus regio) nog nodig zijn . Mevrouw Knol geeft aan, dat zij verwacht dat vanuit de werkgroep alle prikpunten worden benaderd met de vraag of zij willen meewerken. Om de meewerkende fokkers tegemoet te komen, zal gekeken worden of de vereniging een bijdrage kan leveren aan de prikkosten (binnen het vastgestelde budget).
 • De voorzitter benadrukt dat de werkgroep op dit moment bezig is om inzicht te krijgen in de combinaties van lijder en ouderdieren, hetgeen een tijdrovende zaak is.
 • Mevrouw Knol geeft aan, dat er diverse sets zijn, waarbij een set bestaat uit een lijdende pup, een niet lijdende nestgenoot en de ouderdieren. Omdat de epilepsie pas op latere leeftijd voorkomt, is het een probleem dat veelal een van beide ouderdieren is overleden. Dan is de set incompleet en kan men niet verder.
 • Er liggen inmiddels een aantal complete sets in Gent, maar dit is nog niet het vereiste aantal.
 • De voorzitter benadrukt dat het onderzoek van de Universiteit van Gent een onafhankelijk onderzoek is en hoe beter de eigenaren in staat zijn om de stalen aan te leveren, hoe groter de kans is dat het maximale uit het onderzoek kan worden gehaald.
 • Mevrouw Knol vult aan, dat als eigenaren bloed leveren van een hond, alleen zij de uitslag krijgen. Er komt geen uitslag bij de vereniging. Het is vervolgens aan de eigenaar om de uitslag al dan niet door te geven aan de vereniging.
 1. Aanpassing Verenigingsfokreglement – VFR – (art. 2.2, art. 4.1 en art. 4.3)
 • De heer J. de Boer geeft een nadere toelichting door middel van een presentatie.
 • Aangegeven wordt, dat het bestuur positief heeft gereageerd op de aanpassingen van het VFR, op advies van de FBC.

 • Toevoeging art. 2.2 (met opschuiven nummering overige bepalingen Art. 2.2.: het inteelt coëfficiënt (IC) van de pups uit een voorgenomen combinatie mag niet hoger zijn dan 21% (berekend over 10 generaties)

 • Het artikel is ter ondersteuning van het niet verder laten oplopen van de verwantschap binnen het ras en is in informatiebijeenkomsten uitgebreid toegelicht. Het percentage van 21 is een bovengrens, die is vastgesteld om uitwassen te voorkomen. Er ontstaat een discussie waarbij onder meer de volgende zaken aan de orde komen: 
 • De heer H. Bösing geeft aan, dat er een 2-tal presentaties zijn geweest, georganiseerd door de Vereniging  waarbij men spreekt over de verwantschap binnen het ras en niet alleen over de inteelt coëfficiënt. Ook mevr. W. Loots vraagt of het klopt, dat hoe hoger de inteelt coëfficiënt is hoe hoger de verwantschap in die stamboomlijn. Mevrouw Loots benadrukt dat er sprake is van een gesloten populatie. Dhr. M. Senten geeft aan vragen te hebben over de presentatie zoals gegeven in oktober 2016 over het project verwantschap i.s.m. de RvB en de mogelijke effecten op de lange termijn. Daarnaast wordt er de suggestie gedaan om de harde bovengrens te wijzigen in een streefpercentage. Een andere suggestie is om op te nemen dat het percentage in beginsel niet hoger mag zijn dan 21 % en in bijzondere omstandigheden een toetsing plaatsvindt door de FBC.
 • De heer J. de Boer geeft aan, dat als het voorstel wordt gewijzigd in een streven, een wijziging niet noodzakelijk is, want dan wordt al jaren gedaan. Bestuurlijk heeft het geen zin om een streven in het fokreglement op te nemen; dit reglement moet bindend en handhaafbaar zijn. Er komen sporadisch combinaties van hoger dan 21%; het percentage is momenteel stabiel. Het voorgestelde percentage is bedoeld om in ons fokbeleid een bovengrens te stellen. Samen met andere, reeds in werking zijnde maatregelen zoals de dekbeperking, heeft dit tot doel om een verbreding van de genenpool te krijgen doordat er o.a. een bredere inzet van reuen wordt gerealiseerd.
 • De voorzitter geeft nogmaals aan dat er in de afgelopen jaren verschillende informatieavonden zijn georganiseerd, waar de inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat het maximaliseren van de IC% één van de maatregelen kon zijn.
 • Het voorstel wordt vervolgens in stemming gebracht.
 • De stemuitslag luidt: 10 onthoudingen, 26 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
 • Daarmee is het voorstel verworpen.

 • 4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

 • Voorstel om naast Heupdysplasie en als erfelijk beschouwde oogafwijkingen ook verplicht onderzoek te doen naar Elleboogdysplasie (voor honden geboren na 1 juli 2016).
 • Voorstel bij Heupdysplasie: de optie HD A x HD C niet meer toe te staan.
 • Voorstel Elleboogdysplasie: honden met een aanwijzing voor LPC, LPA of OCD uit te sluiten voor de fokkerij (onderzoek voor honden vanaf 12 maanden met foto’s in 4 richtingen).
 • Er volgt een korte discussie waarbij de hoofdlijn is dat er nu geen gestructureerd onderzoek of registratie is waaruit blijkt bij hoeveel honden de status van de ED is vastgesteld. Volgens dierenarts Strikkers is de vererving van ED vele malen zwaarder dan die van HD. (Zie ook de informatieavond van oktober 2016, verslag in OD nr. 5 van okt-nov 2016).
 • Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 52 stemmen voor en 6 onthoudingen aangenomen.
 • Het voorstel over het schrappen van de optie HD A x HD C wordt in stemming gebracht en met  zeer grote meerderheid aangenomen.

 • 4.3 Epilepsie

 • Voorstel in de zinsnede “tot en met het derde levensjaar” te vervangen door: “tot en met de leeftijd van 48 maanden”.
 • Het voorstel wordt in stemming gebracht en met zeer grote meerderheid van stemmen aangenomen.
 1. Lustrum 2018 – toelichting op opzet en samenstelling organisatie
 • De voorzitter geeft aan, een en ander al bij de mededelingen te hebben verteld.
 • In 2023 zal het 75- jarig bestaan (jubileum) uitgebreid worden gevierd.
 1. Rondvraag
 • De heer Bösing heeft begrepen dat er met betrekking tot de Gebruikshondenklas een gesprek komt met de voorzitter van de GBC. Hij hoopt dat mevrouw Boer de zaak snel en kordaat oppakt en hem op de hoogte houdt.
 • De heer Bösing geeft aan, dat hij met een lading prijzen van de kampioenschapsclubmatch naar huis is gegaan. Hij vond het onderscheid tussen de prijzen van de plaatsingen 1, 2, 3 en 4 te groot. De heer Bösing stelt voor, om niet alleen de 1e prijs in het zonnetje te zetten, maar ook de andere geplaatsten.
 1. Sluiting
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur, dankt de aanwezigen voor de constructieve bijdrage en wenst allen wel thuis.

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden